Nye momsregler 2024 – delvis momsfradrag

Nye momsregler om delvis momsfradrag træder i kraft i 2024. Når du skal indberette moms for det kvartal eller halvår, hvor juni 2024 indgår, så skal du være opmærksom på en ny indberetningspost. Det er en post, du er forpligtet til at angive, og den er indført af Skattestyrelsen for at optimere momskontrollen.

Nye momsregler 2024 - delvis momsfradrag

Indholdsfortegnelse

Oplys om momsfritagne aktiviteter

Fra og med indberetningen af moms for andet kvartal eller første halvår 2024 (den angivelse, hvor juni måned indgår) skal du være opmærksom på en ny indberetningsforpligtelse, som alle momsregistrerede virksomheder aktivt skal forholde sig til.

I posten skal du angive, om din virksomhed har momsfritagne aktiviteter, som er omfattet af momslovens §13. Her er en kort liste over nogle af de aktiviteter, der er fritaget for moms:

 • Hospitalsbehandling, samt anden sundhedsvirksomhed
 • Social forsorg og bistand
 • Undervisning
 • Kulturelle aktiviteter
 • Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom
 • Salg af fast ejendom
 • Forsikringsvirksomhed
 • Finansielle aktiviteter

Listen er ikke udtømmende, og vil du se den fulde liste og uddybning af ovenstående punkter, så finder du dem i momslovens § 13 lige her.  

Der kan være tilknyttet særlige betingelser og undtagelser til punkterne i listen, som ikke nødvendigvis fremgår direkte af lovens ordlyd. Derfor anbefaler jeg altid, at du søger konkret rådgivning, hvis du er i tvivl.

Tilbage til de nye momsregler om delvis momsfradrag

Der er 2 situationer.

A)
Hvis du har både momspligtige og momsfritagne aktiviteter, så skal du nu angive det, der hedder ’delvis momsfradragsprocent’, jf. momslovens §38, stk. 1 – det dykker vi ned i i næste afsnit.

B)
Hvis din virksomhed har momspligtige aktiviteter og aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde som f.eks. myndighedsopgaver, passiv kapitalanbringelse og anden ikke-økonomisk virksomhed, så opgør du en delvis momsfradragsprocent baseret på et skøn (momslovens § 38, stk. 2), og du er altså ikke omfattet af denne nye indberetningsforpligtelse.

Angiv procenten for delvis momsfradrag

I dette afsnit fortsætter vi med dig, hvis virksomhed falder under gruppe A – altså, at du har momsfritagne aktiviteter omfattet af momslovens 13.

Du har altså det man kalder delvis momsfradrag og skal oplyse den delvise momsfradragsprocent (foreløbigt for den konkrete momsperiode – 2. kvartal eller 1. halvår, afhængig af din momsperiode).

Den delvise momsfradragsprocent, der skal oplyses, er den omsætningsbaserede momsfradragsprocent.

Nu bliver det lidt teknisk, så jeg skal forsøge at holde det enkelt.

Den delvise momsfradragsprocent beregnes som forholdet mellem den  momspligtige omsætning og den samlede omsætning i et regnskabsår.

Formlen ser således ud:

Nye momsregler 2024 - beregning af delvis momsfradragsprocent

Den delvise momsfradragsprocent oprundes til nærmeste hele procent.

Eksempel på udregning af delvis momsfradragsprocent

Momspligtig omsætning                     700.000 kr.
Momsfri omsætning                            300.000 kr.

Samlet omsætning                            1.000.000 kr.

Beregningen vil være:

Beregning delvis momsfradrag i procent - tjek de nye momsregler 2024

Hvis din delvise momsfradragsprocent er 70% betyder det, at du kun kan trække 70% af dine momsudgifter fra.

Foreløbig procent

Da den endelige omsætning for regnskabsåret først kendes efter årets afslutning, bruges en foreløbig delvis momsfradragsprocent, som er baseret på det forrige (2023) eller foregående (2022) regnskabsår.

Hvis den delvise momsfradragsprocent for 2023 er opgjort inden første momsindberetning i 2024, bruger du denne procent (fra 2023).

Hvis den delvise momsfradragsprocent for 2023 ikke er opgjort inden første momsindberetning i 2024, bruger du procenten for 2022 for hele regnskabsåret 2024.

Endelig momsfradragsprocent

Når den endelige omsætning er kendt, justeres den foreløbige procent til den endelige procent, og eventuelle korrektioner indberettes.

Det er vigtigt at bruge den samme og korrekte procent for at undgå fejl og dermed lave efterfølgende korrektioner hos Skattestyrelsen, da det kan medføre renter.

Nyetablerede virksomheder

For nyetablerede virksomheder, som ikke har tidligere års omsætning at basere sig på, bruges omsætningen i de enkelte momsperioder som grundlag for den foreløbige momsfradragsprocent.

Derfor er korrekt delvis momsfradragsprocent vigtig

Efter at Skattestyrelsen indførte renter på moms- og afgiftskrav, har de et øget fokus på korrekte angivelser og korrekt periodisering.

Det kan derfor forventes, at Skattestyrelsen vil slå ned på fejl i den delvise momsfradragsprocent, da eventuelle korrektioner kan medføre renter.

Praktiske skridt

Der er en række ting, du selv kan gøre for at sikre, at du ikke kommer i en situation, hvor du skal betale renter som følge af forkert delvis momsfradragsprocent.

 • Opdater regnskabet
  Sørg for at opdatere dit regnskab løbende, så du hurtigt kan opgøre den delvise momsfradragsprocent for det forrige regnskabsår.
 • Tjek status før første momsindberetning

  Inden du laver din første momsindberetning for det nye regnskabsår, tjek om den delvise momsfradragsprocent for det forrige regnskabsår er opgjort.

 • Brug korrekt procent
  Hvis den er opgjort: Brug denne procent.
  Hvis ikke: Brug procenten fra det foregående regnskabsår for hele indeværende regnskabsår.

Tidslinje for korrektion

Når den endelige delvise momsfradragsprocent for det indeværende år opgøres efter regnskabsårets afslutning, skal eventuelle nødvendige korrektioner indberettes i momsangivelsen, der dækker den sjette måned efter regnskabsårets udløb.

Dette sikrer, at korrektioner foretages rettidigt og korrekt.

Tidslinje i praksis

Regnskabsårets afslutning
Når et regnskabsår slutter (fx den 31. december 2024), vil virksomheden opgøre den endelige delvise momsfradragsprocent baseret på den samlede omsætning for hele året.

Opgørelse af den endelige procent
Denne endelige procent skal sammenlignes med den foreløbige delvise momsfradragsprocent, som blev brugt gennem året. Hvis der er forskel, skal virksomheden korrigere for denne forskel.

Indberetning af korrektion
Korrektionen for forskellen mellem den foreløbige og den endelige delvise momsfradragsprocent skal indberettes i den momsangivelse, der dækker den sjette måned efter regnskabsårets afslutning.

Eksempel på tidslinje

 • Regnskabsår: 1. januar 2024 – 31. december 2024
 • Opgørelse af endelig procent: Tidligt i 2025
 • Indberetningsperiode for korrektion: Momsangivelsen for juni 2025 (den sjette måned efter regnskabsårets afslutning)

Vær opmærksom og undgå renter

Mange virksomheder er ikke opmærksomme på de nye regler, og derfor allerede har de (eller har de til hensigt) at indberette korrektionen i den forkerte momsperiode. 

Skattestyrelsens øgede fokus på korrekt periodisering medfører også i dette tilfælde en risiko for, at Skattestyrelsen vil kræve korrektion, som kan medføre renter – også hvis der er tale om skyldige momsbeløb, som indbetales før tid.

Det er vigtigt at være opmærksom på at undgå fejl, som Skattestyrelsen kan kræve korrektioner for.

Ved usikkerhed kan det være en god idé at søge rådgivning, og du er altid velkommen til at kontakte mig for hjælp.

Kontakt mig her.

Picture of Mie Sylvestersen-Platz

Mie Sylvestersen-Platz

Mie har arbejdet mange år som selvstændig erhvervsdrivende inden for digitalisering, regnskab, bogføring og finansiering. Hun er den rette til at yde din virksomhed den bedste støtte i digitaliseringsprocessen.

Kategorier

Seneste blogs

Forretningsbetingelser
Databehandlerpolitik
Fortrolighedspolitik