Forretningsbetingelser

Almene bestemmelser
Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software tilhørende Leverandøren eller de af Leverandøren anvendte underleverandører accepterer du som kunde (herefter kaldet “Kunden”) nærværende forretningsbetingelser.

De gældende forretningsbetingelser accepteres af Kunden når serviceydelser og produkter forhandlet af leverandøren, benyttes. 

Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser, som til enhver tid kan findes på leverandørens hjemmeside.

Leverandøren har ret til at ændre i forretningsbetingelserne med 30 dages varsel.


Abonnementer
Aftale om abonnementer på software indgås mellem Leverandøren og underleverandøren af softwaren, på vegne af Kunden. Fakturering af abonnementer sker via Leverandøren, med mindre andet aftales.

Nærværende betingelser på de enkelte abonnementer er gældende og det er kundens ansvar at gøre sig bekendt med og overholde disse.

Enhver bestilling af produkter og ydelser hos Leverandørens underleverandører sker ved Kundens samtykke. Samtykke opnås ved mail.

Omfanget af abonnenter er estimeret i tilbud. Dette vil dog løbende justeres afhængig af forbrug, antal brugere, pakker, sammensætning etc. 

Opsigelse af abonnenter kan ske i henhold til betingelser gældende for den enkelte tjeneste. Opsigelse kan meddeles Leverandøren eller underleverandøren skriftligt. Evt. service abonnementer leveret direkte af Leverandøren kan opsiges med 3 mdr. varsel til udgangen af en måned.


Ophavsret
Enhver know-how, ejendomsret og alle immaterielle rettigheder til Leverandørens hjemmesider og software, herunder, men ikke begrænset til design, billeder, fotos, animationer, video, lyd, musik, tekst og “applets” inkorporeret i softwaren, den dertil hørende skriftlige dokumentation og alle kopier af softwaren ejes af Leverandøren eller dennes underleverandører.

Kunden er ikke berettiget til at kopiere den skriftlige dokumentation, som ledsager softwaren.


Pris og betalingsbetingelser
Alle priserne er angivet i danske kroner (DKK) og er ex. Moms og inkluderer ikke ofentlige afgifter. 

Betalingsbetingelser er netto 8 dage. Specifikke betalingsbetingelser kan indgåes, og vil fremgå af skriftligt tilbud.

Ved manglende betaling pålægges rykkergebyr DKK 100 + renter 2% fra forfaldsdato. Sidste og 3. rykker pålægges DKK 310 i
kompensationsgebyr. Manglende betaling vil betragtes som misligeholdelse og vi forbeholder os retten til at indstille arbejdet, og / eller fjerne adgang til software, indtil det skyldige indbetales.


Databehandler afsnit
Særskilt databehandleraftale er gældende for samarbejdet, og har efekt i det omfang at leverandøren behandler persondata på vegne af kunden i forbindelse med samarbejdet. Begge parter tilsikrer at denne er tilstede, gældende og opdateret. Databehandler aftale kan til enhver tid findes på leverandørens hjemmeside.

Overdragelse
Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under de gældende vilkår og betingelser.


Misligholdelse
Ved Kundens væsentlige misligholdelse af Leverandørens forretningsbetingelser, er Leverandøren berettiget til at ophæve
samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Leverandøren har i den forbindelse ret til at lukke for Kundens adgang til det af Leverandøren leverede software.

Ved væsentlig misligholdelse anses altid 1) manglende rettidig betaling, 2) krænkelse af Leverandørens immaterielle rettigheder, 3) gentagen mindre misligholdelse af forpligtelser i nærværende forretningsbetingelser, og 4) hvis Kundens brug af systemerne er til skade for Leverandøren eller dennes øvrige kunder, eller underleverandører.

Al betaling fra Kunden til Leverandøren foregår som udgangspunkt ved forududbetaling. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere omkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belaster Kunden. 

Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel.

Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Leverandøren kunne kræve yderligere inkassoomkostninger.


Ansvarsbegrænsning
Kundens brug sker på eget ansvar og risiko. Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens anvendelse af de af Leverandøren eller underleverandører leverede software og hjemmesider. Ej heller kan Leverandøren gøres ansvarlig for konsekvenser af de leverede serviceydelser.

Leverandøren er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Leverandøren, med de begrænsninger som følger nedenfor. Leverandøren er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at Leverandørens ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab af omdømme, bod, tab relateret til
uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, uanset, om Leverandøren måtte
være blevet underrettet om risikoen for sådanne tab, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed direkte fra Leverandøren.

Erstatningsansvaret er begrænset til et beløb svarende til Kundens betaling for erlagte ydelser forud for den skadeforvoldende handling, som har givet anledning til, at kravet rejses. 

Erstatningskrav, som ikke er fremsat senest 12 måneder efter tidspunktet for den skadeforvoldende handling, anses for bortfaldet.

Leverandørens fraskrivelse af ansvar i henhold til Aftalen gælder tillige for Leverandørens ansatte, repræsentanter, underleverandører eller fysiske eller juridiske personer, der har medvirket ved leverancer. Disse personer kan derfor heller ikke holdes ansvarlig for Kundens eventuelle skader eller tab. 

Leverandøren tager desuden forbehold for programmeringsfejl samt servernedbrud, netværksnedbrud og andet svigt fra
underleverandører.

Data der opbevares i Leverandørens system oprinder fra Kunden; det er derfor Kundens eget ansvar at disse data er korrekte og bruges i overensstemmelse med gældende dansk lov og Kundens øvrige forpligtelser over for tredjeparter. 

Eventuel ansvar i forbindelse med brug af software abonnementer og lign. pådraget Leverandøren fra underleverandørens side som følge af Kundens mislighold af underleverandørens betingelser videreføres direkte til Kunden.


Underleverandører
Leverandøren er berettiget til at benytte underleverandører i forbindelse med levering af sine services.

Tavshedspligt og sikkerhed
Leverandøren overser kontrol med underleverandørerne og deres sikkerhedsforanstaltninger for at sikre datasikkerhed og overholdelse af tavshedspligt. 

Leverandøren har ret til at overlevere data til tredjepart i det omfang det kræves af systemets drift, herunder hosting og integration med øvrige systemer.

Leverandøren forlanger høj sikkerhed og stor grad af forsvarlighed hos underleverandørerne for at forebygge, at uvedkommende får adgang til disse data.


Tvister
Aftalen er undergivet dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med aftalen eller Leverandørens udførelse af arbejdsopgaverne skal søges afgjort ved almindelig mægling mellem parterne. Kan enighed ikke opnås, skal tvisten afgøres ved Retten i Herning.
Både virksomheden og VALJU har tavshedspligt med hensyn til tvisten herunder dens eksistens, behandlingen og kendelsen.