Fortroligheds-politik

Fortrolighedspolitik

Ved brug af VALJU ApS ydelser accepterer du, at du er bekendt med fortrolighedspolitikken for vores service og acceptere denne.

Sidst ændret: 25. maj 2018

Generelt

Din sikkerhed og ret til privatliv er vigtig for os. Derfor respekterer VALJU ApS (“VALJU”) rettighederne for vores kunder, besøgende og brugere af VALJUs ydelser (“Ydelserne”) og hjemmesiden www.VALJU.dk.
Alle oplysninger, som du giver os bliver respekteret, hemmeligholdt og vil ikke blive brugt på måder eller til formål, som du ikke er indforstået med. 

VALJUs praksis vedrørende behandling af personlig data, finder du beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitiken gælder dog kun for VALJU’s ydelser og gælder derfor ikke for tredjeparters websteder eller lignende, som du muligvis kan være i stand til at få adgang til via os eller vores hjemmeside. 
Vi har udarbejdet denne datapolitik på en ligefrem og letforståelig måde. Derfor er oplysninger af teknisk karakter udeladt. Hvis du har spørgsmål til denne Fortrolighedspolitik, er du altid velkommen til at kontakte os for en afklaring. 

Ved at bruge vores ydelser erklærer du dig enig i vores datapolitik. 

Overordnet behandler VALJU data:
– For at kunne udføre de opgaver vi er blevet stillet af vores kunder
– For at modtage betaling
– For at opfylde bogførings- og skattekrav
– For yde kundesupport – eksempelvis for at kunne besvare spørgsmål fra brugere
– For at kunne sende information om vores ydelser og produkter
– For at sende tilbud og marketingsinformation.

Vi deler, sælger eller udlejer ikke dine personlige oplysninger, med mindre vi skal overholde loven, beskytte vores rettigheder eller er blevet instrueret hertil af dig.

Indsamling af data

Vi indsamler kun data som er nødvendige i forbindelse med arbejdet vore kunder. Det vil være nødvendigt at indsamle personoplysninger på personer og ansatte ved vore kunder i forbindelse med opsætning af systemer til brug hos kunden. Disse data vil kun blive opbevaret og håndteret af VALJU i en kortere periode forbindelse med selve opsætningen. Så snart oplysningerne er blevet behandlet og ikke længere er relevante, opbevarer VALJU ikke disse informationer længere.

Derudover indsamles data fra både kunder og ikke kunder for at kunne sende tilbud og marketingsinformation.

Databehandleraftale

Når du bliver kunde hos VALJU, sender vi dig en Databehandleraftale, som du skal gennemlæse og underskrive. 

Aftalen fastsætter rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når VALJU foretager behandling af personoplysninger på vegne af dataansvarlige, altså kunden.

Databehandleraftalen er udformet efter Datatilsynets henvisninger og med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale, om:

  • At VALJU kun må handle inden for den dataansvarliges instruks
  • At de personer, der konkret skal foretage behandlingen har tavshedspligt (eller er underlagt dette ved lov)
  • Passende sikkerhedsforanstaltninger træffes, herunder anmeldelse ved sikkerhedsbrud
  • At VALJU kun benytter sig af underdatabehandlere, når kravene herfor i persondataforordningen er opfyldt
  • At VALJU skal hjælpe den dataansvarlige med at opfylde sine forpligtelser
  • At VALJU sletter eller tilbageleverer oplysninger, når behandlingen er færdig, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaters nationale ret, som VALJU er underlagt
  • At VALJU stiller dokumentation til rådighed for den dataansvarlig.
  • Tab af data, informationer, kontrakter eller oplysninger

Underdatabehandlere

VALJU bruger en række underdatabehandlere, som assisterer os i at tilbyde Ydelserne. Vi bruger tredjeparter til at opbevare data, gennemføre betalinger, sende emails og faciliterer kontakt med kunden med henblik på kundesupport og information om produktet, samt for at overholde vores egne forpligtelser i henhold til Bogføringsloven. 

Disse underdatabehandlere kan få adgang til dine informationer, men udelukkende med det formål at faciliterer et optimalt arbejdsflow for levering af de aftalte ydelser. De har derfor ingen beføjelser til at handle på anden instruks end den, du giver os. Vores underdatabehandlere skal mindst have en Datapolitik og en sikkerhedsstandard, der beskytter dine data på samme vis som denne Fortrolighedspolitik. 

VALJU har via Databehandleraftalen den dataansvarliges generelle godkendelse til at gøre brug af underdatabehandlere. VALJU skal dog underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer. En sådan underretning skal være den dataansvarlige i hænde minimum 14 dage før anvendelsen eller ændringen skal træde i kraft. Såfremt den dataansvarlige har indsigelser mod ændringerne, skal den dataansvarlige give meddelelse herom til VALJU inden 7 dage efter modtagelsen af underretningen. Den dataansvarlige kan alene gøre indsigelse, såfremt den dataansvarlige har rimelige, konkrete årsager hertil.

Du kan se vores underdatabehandlere her. 

Overholdelse af loven

Vi må dele dine personoplysninger med offentlige og retslige myndigheder, hvis dansk og EU-lov påbyder os det. Eksempelvis, hvis vi mener, at det er nødvendigt for at overholde EU's Databeskyttelsesforordning eller hvis vi bliver bekendte med, at du bruger vore ydelser til at bryde loven. 

Sikkerhedshensyn - sådan beskytter vi dine personlige oplysninger

Vi benytter rimelige tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger og sikre dine informationer mod tab, misbrug, offentliggørelse eller uautoriserede indgang. Vi bruger blandt andet, men ikke kun, firewalls, vira beskyttelse, sikrede adgange, sikker opbevaring og overblik over adgange.

Hertil sikrer vi os at de underdatabehandlere vi måtte anvende, som minimum lever op til samme krav som denne fortrolighedspolitik. 

Dit valg

Du kan naturligvis vælge ikke at oplyse personlige informationer til VALJU, men da vil vi enten ikke kunne tilbyde dig de fulde ydelser vi normalt vil kunne levere.

Du kan til hver en tid anmode om indsigt i dine oplysninger og anmode om opfyldelse af retten til dataportabilitet. Du kan samtidig anmode om, at få dine personlige oplysninger slettet. Nogle data opbevarer vi dog i op til 5 år efter samarbejdet er ophørt, for at kunne udføre lovgivningsmæssige forpligtelser, jævnfør eksempelvis Bogføringslovens § 10. 

Børns datasikkerhed

VALJU´s ydelser henvender sig ikke til personer under 13 år. Vi kan derfor ikke have kendskab til, at personer under 13 opbevarer persondata hos VALJU. Hvis vi bliver bekendte med, at personer under 13 registrerer sig hos VALJU, vil vi slette alle personlige oplysninger om personen. Vi kan ikke kontrollere, at dataansvarlige indsamler og opbevarer data på personer under 18. Vi opfordrer til, at dataansvarlige indhenter samtykke fra værger eller forældre, før de indsamler og opbevarer data på børn under 18 år. 

Ansvar

Det er til enhver tid dit ansvar, at Informationer, som du videregiver til os er din ejendom (eller har opnået tilladelse hertil), er korrekte og ikke strider imod lov eller andres rettigheder.
VALJU fraskriver sig således ansvaret for:

  • Urigtige, ulovlige eller retsstridige informationer eller Oplysninger angivet os
  • Tab af data, informationer, eller Oplysninger

Ændringer i vores Fortrolighedspolitik

Hvis vi ændrer vores Fortrolighedspolitik, vil opdateringerne blive vist her. Du vil desuden modtage en mail vedrørende ændringer i vores datapolitik mindst 14 dage før, de træder i kræft. Da vil du få 7 dage til at gøre indsigelser mod eventuelle ændringer i vores datapolitik. 

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål om vores Fortrolighedspolitik eller til VALJU i øvrigt, bedes du sende en e-mail eller ringe til os på de adresser og telefonnummeret, som fremgår af hjemmesiden.Vores almindelige handelsbetingelser finder desuden anvendelse.