Forretningsbetingelser – software

Forretningsbetingelser - software

Almene bestemmelser

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software tilhørende Leverandøren eller de af Leverandøren anvendte underleverandører accepterer du som kunde (herefter kaldet “Kunden") nærværende forretningsbetingelser.

De gældende forretningsbetingelser accepteres af Kunden når produkter og hjemmesider forhandlet af leverandøren benyttes.

Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser, som til enhver tid kan findes på leverandørens hjemmeside.

Leverandøren har ret til at ændre i forretningsbetingelserne med 30 dages varsel.

Abonnementer

Aftale om abonnementer på software indgås direkte mellem kunden og underleverandøren af softwaren, og det retslige forhold heri er dermed mellem disse.

Nærværende betingelser på de enkelte abonnementer er gældende og det er kundens ansvar at gøre sig bekendt med og overholde disse.

Enhver bestilling af produkter og ydelser hos Leverandørens underleverandører sker ved Kundens samtykke. Samtykke opnås ved mail.

Til de abonnementer hvor prisen er afhængig af antal brugere, er det Kundens ansvar at opdatere antallet efter behov, ved skriftlig henvendelse til Leverandøren eller underleverandøren.

Ophavsret

Enhver know-how, ejendomsret og alle immaterielle rettigheder til Leverandørens hjemmesider og software, herunder, men ikke begrænset til design, billeder, fotos, animationer, video, lyd, musik, tekst og “applets" inkorporeret i softwaren, den dertil hørende skriftlige dokumentation og alle kopier af softwaren ejes af Leverandøren eller dennes underleverandører.

Kunden er ikke berettiget til at kopiere den skriftlige dokumentation, som ledsager softwaren.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priserne er angivet i danske kroner (DKK) og er ex. Moms og inkluderer ikke offentlige afgifter.

Betalingsbetingelser er netto 8 dage.
Dette kan fraviges ved specifik aftale.

Databehandler afsnit

Særskilt databehandleraftale skal finde sted for samarbejdet. Begge parter tilsikrer at denne er tilstede, gældende og opdateret.

Overdragelse

Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under de gældende vilkår og betingelser.

Misligholdelse

Ved Kundens væsentlige misligholdelse af Leverandørens forretningsbetingelser, er Leverandøren berettiget til at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Leverandøren har i den forbindelse ret til at lukke for Kundens adgang til de af Leverandøren leverede hjemmesider og software.

Ved væsentlig misligholdelse anses altid 1) manglende rettidig betaling, 2) krænkelse af Leverandørens immaterielle rettigheder, 3) gentagen mindre misligholdelse af forpligtelser i nærværende forretningsbetingelser, og 4) hvis Kundens brug af systemerne er til skade for Leverandøren eller dennes øvrige kunder.

Al betaling fra Kunden til Leverandøren foregår som udgangspunkt ved forududbetaling. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belaster Kunden.

Ved forsinket betaling påløber der renter fra forfaldsdagen med 2 %, samt et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Ved sidste og 3. rykker pålægges kompensationsgebyr på 310 kr.

Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel.

Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Leverandøren kunne kræve yderligere inkassoomkostninger.

Ansvarsbegrænsning

Kundens brug sker på eget ansvar og risiko. Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens anvendelse af de af Leverandøren eller underleverandører leverede software og hjemmesider.

Leverandøren er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Leverandøren, med de begrænsninger som følger nedenfor.
Leverandøren er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at Leverandørens ydelser ikke kan anvendes som forudsat, tab af omdømme, bod, tab relateret til uvedkommendes adgang til data og systemer, tab som følge af, at aftaler med tredjemænd falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, uanset, om Leverandøren måtte være blevet underrettet om risikoen for sådanne tab, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed direkte fra Leverandøren.

Erstatningsansvaret er begrænset til et beløb svarende til Kundens betaling for erlagte ydelser forud for den skadeforvoldende handling, som har givet anledning til, at kravet rejses.

Erstatningskrav, som ikke er fremsat senest 12 måneder efter tidspunktet for den skadefor-voldende handling, anses for bortfaldet.

Leverandørens fraskrivelse af ansvar i henhold til Aftalen gælder tillige for Leverandørens ansatte, repræsentanter, underleverandører eller fysiske eller juridiske personer, der har medvirket ved leverancer. Disse personer kan derfor heller ikke holdes ansvarlig for Kundens eventuelle skader eller tab.

Leverandøren tager desuden forbehold for programmeringsfejl samt servernedbrud, netværksnedbrud og andet svigt fra underleverandører.

Data der opbevares i Leverandørens system oprinder fra Kunden; det er derfor Kundens eget ansvar at disse data er korrekte og bruges i overensstemmelse med gældende dansk lov og Kundens øvrige forpligtelser over for tredjeparter.

Underleverandører

Leverandøren er berettiget til at benytte underleverandører i forbindelse med levering af sine services.

Tavshedspligt og sikkerhed

Leverandøren overser kontrol med underleverandørerne og deres sikkerhedsforanstaltninger for at sikre data sikkerhed og overholdelse af tavshedspligt.

Leverandøren har ret til at overlevere data til tredjepart i det omfang det kræves af systemets drift, herunder hosting og integration med øvrige systemer.

Leverandøren forlanger høj sikkerhed og stor grad af forsvarlighed hos underleverandørerne for at forebygge, at uvedkommende får adgang til disse data.

Tvister

Aftalen er undergivet dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med aftalen eller Leverandørens udførelse af arbejdsopgaverne skal opgøres efter 'Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration' Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med ovennævnte regler. Både virksomheden og VALJU har tavshedspligt med hensyn til tvisten herunder dens eksistens, voldgiftsbehandlingen og – kendelsen.

Se vore underdatabehandlere her